نقاشی آدم آهنی

برای کشیدن آدم آهنی ابتدا از مربع و مسطتیل استفاده می کنیم. برای پاهای آدم آهنی از نیم دایره استفاده کرده و با کشیدن نیم دایره و دایره و مستطیل دستهایش را تقاشی می کنیم.

برای سر آدم آهنی از بیضی و برای چشمایش از دایره استفاده می شود. سپس دهان آدم آهنی را با مستطیل های کوچک رسم می کنیم.

دوتا دایره و دوتا مستطیل بری کشیدن آن به کار می گیریم. سپس با رنگ آمیزی آن را تکمیل می کنیم.

Loading the player...