نقاشی تانک

برای کشیدن نقاشی تانک ابتدا از یک بیضی بزرگ و برای کابین آن از مستطیل، نیم دایره و خطوط منحنی استفاده می کنیم.

برای لوله تانک هم از مستطیل و برای کشیدن چرخ و زنجیر چرخ از دایره و خطوط منحنی استفاده می شود. سپس با رنگ آمیزی زیبا آن را رنگ می کنیم.

Loading the player...