نقاشی ماهی

برای نقاشی کشیدن با اشکال هندسی می توان نقاشی های زیبایی کشید.

در این ویدئو هم قصد داریم که کشیدن نقاشی ماهی را با اشکال هندسی آموزش بدهیم. ابتدا یک دایره کشیده می شود.

برای کشیدن چشمهای ماهی از دایره های کوچکتر استفاده و برای دهان ماهی از خطوط شکسته استفاده می کنیم و با نیم دایره بالهای ماهی را کامل می کنیم. برای دم ماهی از نیم دایره و در نهایت ماهی را رنگ می کنیم تا شکل زیبا و دریایی را به خود بگیرد.

Loading the player...