نقاشی گاو

برای کشیدن گاو با اشکال هندسی ابتدا از یک بیضی برای پوزه اش استفاده کرده و برای سرآن از نیم دایره استفاده می کنیم.

گوشهایش را با دوتا بیضی رسم و برای بدنش از بیضی بزرگتر استفاده می کنیم. برای کشیدن پاهایش از مستطیل و خطوط شکسه برای سم آن استفاده می کنیم. دم گاو را با مستطیل و مثلث می کشیم و با خطوط منحنی و دایره های کوچک نقش های روی بدن گاو را می کشیم.

سپس به دلخواه آن را رنگ آمیری می کنیم.

Loading the player...