نمایش چوب رختی

در این نمایش فردی به پزشک مراجعه می کند.

دکتر از وی می پرسد که بیماری که داری را توضیح بده تا آن را معالجه کنم. بیمار می گوید صبح که از خواب بیدار شدم و لباشم را پوشیدم، پس از پوشیدن لباس نمی توانم شانه هایم را تکان دهم و بعد از آن هم سرفه ام شروع شده.

پزشک شروع کرد به بررسی وضعیت بیمار تا اینکه متوجه می شود که فرد  مراجعه کننده کت خودش را پوشیده و فراموش کرده چوب رختی را از آن بیرون بیاورد.

Loading the player...