هوش هیجانی

هوش عاطفی، احساسی، هیجاین شامل شناخت و کنترل عواطف و هیجان های خود است. به عبارت دیگر شخصی که EQ بالایی دارد سه مولفه هیجان ها را به طور موفقیت آمیزی با یکدیگر تلفیق می کند.

کسانی که از هوش هیجانی بالایی برخوردارند می توانند عواطف خود و دیگران را کنترل کرده و بین پیامدهای مثبت و منفی عواطف تمایز گذارند و از اطلاعات عاطفی برای راهنمایی فرآیند تفکر و اقدامات شخصی استفاده کنند.

هوش هیجانی، اصطلاح فراگیری است که مجموعه گسترده ای از مهارت ها و خصوصیات فردی را در بر گرفته و به طور معمول به آن دسته مهارت های درون فردی و بین فردی گفته می شود که فراتر از دایره مشخصی از دانش های پیشین چون بهره هوشی و مهارت های فنی یا حرفه ای است.

Loading the player...