چراغ قرمزهای زندگی زناشویی

چراغ قرمزهای زندگی زناشویی یعنی حرفها و رفتارهایی که نباید بین زوج ها و خانواده ها اتفاق بیفتد. زیرا در صورت گفتن یا انجام دادن آنها تنش و استرس در خانواده ایجاد می شود و به جز زیان و ضرر چیز دیگری به دنبال نخواهد داشت.

تعریف خاصی برای چراغ قرمزهای زندگی زناشویی وجود ندارد چون زندگی ها متناسب با شخصیت افراد شکل می گیرند. زیرا که جایی ممکن است اعمال و حرفی و گفتگویی برای یک زندگی مشترک چراغ قرمز باشد ولی برای افراد دیگری نباشد.

اولین اصل برای شناخت چراغ قرمزها شناخت شخصیت کسی است که در کنارمان می باشد. دومین اصل برای شناخت چراغ قرمزها، شناخت ویژگی های فرهنگی یکدیگر می باشد. سومین اصل شناخت ویژگی های رفتاری قبل از آغاز زندگی مشترک می باشد.

Loading the player...