چه موقع برای بچه ها ماژیک و وایت برد بخریم

بچه ها در سنی که شروع به نسشتن کرده و با انگشتان دستشان بازی می کنند در این زمان نیاز است که وایت برد با ماژیک ها با رنگ های متفاوت برای آنها بخریم.

بچه ها فرآیند دست گرفتن ماژیک را یاد می گیرند. در مرحله اول برای نقاشی کشیدن، خط ایجاد کردن مدادرنگی مناسب نیست.

چیزی که سریع رنگ پخش کند و بچه خلاق آن شکل باشد مثل مداد شمعی و ماژیک، اینها برای بچه در ابتدا لازم است.

در عین حال که بسیار خاصیت دارد که یکی از انعطاف پذیرترین اسباب بازی برای کودکان است که برای رشد خلاقیت بچه بسیار مناسب است. نوشتن و نقاشی کردن را تجربه می کند و حتی نقش پذیر بودن به صورتی که بچه ها نقش معلم را ایفا می کنند.

در بازی های کودکان اگر ناظر بر بازی کردن آنها باشیم می توانیم ضعف های آنها را متوجه باشیم، والدین یا مربیان در عین حالی که بچه بازی می کند می توانند بفهمند که این بچه در کجا خشمگین است و چه توانمندیهایی دارد و چگونه خلاقیت او را رشد بدهیم.