چه کنیم خانواده همسر ما را دوست داشته باشند

ازدواج پیوند بین دو خانواده است. به همین دلیل قبل از آن باید حساسیت خاصی نسبت به این پیوند داشته باشیم. به هنگام ازدواج هر فردی وارد خانواده ای جدید می شود که معیارها و فرهنگشان هرقدر هم که نزدیک باشد اما داری تفاوت هایی است که با تصمیم های درست می توان زندگی شاد و لذت بخشی داشته باشید. محبت کردن به اعضای خانواده همسر در ارتباط بین آنها بسیار موثر است.

برخی از باورهای نادرست وجود دارد به مانند اینکه مادر شوهر و عروس نمی توانند ارتباط خوبی با هم داشته باشند. در صورتی که با اندکی صبر و خویشتنداری به راحتی می توان از این سدهای ارتباطی عبور کرد. به صورتی که مادر شوهر، عروس را به مانند دخترش و عروس، مادر شوهر را به مانند مادر خود بداند.

Loading the player...