چگونه با هدفمند بودن شاد باشیم

یکی از بهترین حالت ها برای انسان شادی است. وقتی که همه در حالت نرمال زندگی به سر می برند یعنی در یک تعادل نسبی روزانه هستند که نه حالت غم و نه حالت شادی دارند.

اگر این حالت به هم بخورد در راستای اینکه لذت ببریم به آن حالت شادی می گویند. یکی از بهترین لحظات که انسان خوشحال می شود رسیدن به هدف مورد نظرش می باشد. همچنین برای آن هدف زحمت کشیده باشد زیرا بعد از زحمت کشیدن و به هدف رسیدن به شادی و نشاط می رسد.