چگونگی مصرف آب در خارج از منزل

برای آبیاری چمن ها بیش از حد نباید به آنها آّب داد. در فصل تابستان پنج تا هفت روز یکبار آبیاری کفایت می کند و در فصل زمستان هر ده تا چهارده روز یکبار کافی است. البته باید اجازه بدهیم که چمن ها کاملا سیراب شده و ریشه ها کاملا مرطوب باشند.

آبیاری چمن ها باید در ساعات اولیه روز که درجه حرارت و سرعت باد پایین است انجام شود چون درجه حرارت و سرعت باد باعث تبخیر آب می شود.