کاویانی آهنگر

کریم کاویانی از همان اوان کودکی همراه با برادرانش نزد پدر، شغل آهنگری را فرا گرفته است و هم اکنون که 67 سالش می باشد در کنار سه برادر خود همچنان در این شغل، مشغول به کار می باشد.

با وجود کار طاقت فرسا و سختی که دارد باز هم احساس رضایتمندی می کند و می گوید کاملا با این کار خود کنار آمده ام و در کنار خانواده با علاقه فراوان به کارم ادامه می دهم.

Loading the player...