کتاب

در این پادکست شعری تحت عنوان کتاب به زبان لکی توسط شاعر لرستانی لک زبان خوانده می شود که متن آن به زبان فارسی ترجمه شده است.

کتاب استاد بی منت توست

کتاب یار و همراه توست

کتاب جوابگوی سوالهای توست

کتاب شام و چاشت روح پاک توست

نه آب می خورد نه نان می خورد

نه انتظار دارد که خانه خوبی داشته باشد

کتاب بی خواب و مثل تاف آب است

برای پرس و جو کردن حاضر جواب است

کتاب باغ سبز پسر گلی است

برای همدل تکیه اه دل است

از گذشتگان روزگاران هم خبر دارد

باغ پر گل و پر ثمر دارد

هر کسی دوستی مانند کتاب دارد

سرکار با عالمان دارد

چندتا کتاب هستند که مقدسند

برای هر امتی فریاد رسند

یکی از آنها قرآن کریم است

که اهدایی خدای رحیم است

مقدس ترین کتاب ماست

در هر خانه ای باشد مدام بیمه است

هیچ دوستی بهتر از کتاب نیست

این گفته من نیست سخن ابوالقاسم فردوسی است