کتاب دنیا بدون درخت

نویسنده کتاب دنیا بدون درخت محمد گودرزی دهریزی است.

در این کتاب نوشته شده که گنجشکها آمدند و روی شاخه های درخت نشستند تا آواز بخوانند، درخت ناراحت شد و گفت شاخه های من جای آواز خواندن شما نیست. به همین دلیل گنجشکها ناراحت شدند ولی در این موقع چشمه آنها را صدا زد و گفت بیایید کنار من آواز بخوانید. وقتی آواز آنها تمام شد از کنار چشمه رفتند. درخت به چشمه گفت: مگه نمی دونی من از جیک جیک گنجشکها ناراحت میشم؟ چرا گنجشکها را اینجا جمع می کنی؟

برای خواندن ادامه داستان، کتاب دنیا بدون درخت را بخوانید تا به آخر داستان پی ببرید.