کتاب نوبتی بازی کنیم

نویسنده کتاب نوبتی بازی کنیم چری جی.میترز است.

این کتاب را فرزانه کریمی ترجمه کرده است و ناشر آن قدیانی می باشد. این کتاب بهترین وسیله برای معرفی امر استراک با دیگران است.

کتاب با حرفهای ساده و تصویرهای قشنگ موضوع شریک شدن با دیگران را مطرح می کند و آن را یک انتخاب مثبت می ماند و راه هایی برای اجرایی کردن این تصمیم معرفی می کند.