گزارش تصویری: جلسه تخصصی آسیب شناسی اشعار محرم، همایش پیرغلامان حسینی