گل نسترن

گل نسترن طبیعت گرم وخشک دارد نام علمی : rosa canina نسترن که درکتابهای قدیمی به نام نسرین،نسترن ونستر نیز نامیده شده است درختچه های کوچکی است که درحاشیه جنگل ها،چاههاوگودال های آب می رویدوارتفاع آن به حدود سه مترمی رسد. برگهای آن دارای ۷-۵برگچه به رنگ سبز سیر است.گل نسترن مانندگل سرخ بوده وبه رنگهای سفید،صورتی وسرخ می باشدکه به حالت منفردویامجتمع ظاهرمی شود. میوه آن بیضی شکل وبه رنگ قرمزتیره یاروشن است که به نام سای نورودون Cynorhodonخوانده می شود.جدار داخلی میوه دارای الیاف باریک وابریشمی است که درآن فندقه های سختی جادارد.پس ازخشک شدن دارای طعمی قابض وکمی شیرین بابویی ضعیف می باشد. ▪ خواص طبی: گل نسترن ازنظرطب قدیم ایران گرم وخشک است: ۱) سرشارازویتامین Cمی باشد.درصدگرم آن ۶۰۰میلی گرم (۶گرم)ویتامین Cوجوددارددرحالی که ۱۰۰گرم پرتقال فقط دارای ۵۰میلی گرم ویتامین Cاست بنابراین مقدارویتامین Cگل نسترن۱۲۰برابرپرتقال است. ۲) درمان کننده حبس البول است. ۳) بوی بد بدن رادفع می کند.آنهائی که عرق زیادمی کنندوبوی بد می گیرندبایدتن خودرابعدازحمام کردن بادم کرده گل وبرگ نسترن آبکشی کنند. ۴) آرام کننده اعصاب است. ۵) اسهال رابرطرف می کند.دم کرده آن را می توان به کودکان برای رفع اسهال داد. ۶) خونریزی سینه رابندمی آورد. ۷) سنگ وورم کلیه رارفع می کند. ۸) الیاف داخلی سای نورودون ضدانگل است. ۹) اگردرادرارآلبومین وجود داشته باشدبرای برطرف کردن آن ازدم کرده این گیاه استفاده کنید. ۱۰) بی خوابی رابرطرف می کند. ۱۱) انقباض ماهیچه های معده رابرطرف می کند. ۱۲) سرعت جریان خون رادرپوست زیادکرده وباعث لطافت پوست می شود. ۱۳) دررفع غم وغصه مؤثراست. ۱۴) برای رفع طپش قلب ازدم کرده آن بنوشید. ۱۵) معده راتقویت می کند. ۱۶) مصونیت بدن رادر مقابل بیماریها بالا می برد. ۱۷) برای ترمیم شکستگی استخوان ورفع ورم مقعدضمادی ازبرگ این گیاه درست کرده وروی قسمت شکستگی یاتورم قرار دهید. ۱۸) چون گل نسترن شیرین است حشرات رابه خودجذب می کند.