گل همیشه بهار

ماه شویاکه تارمی (ماه شبهای تاریک من)

گل همیشه بهارمی (گل همیشه بهار منی)

تو گل مین گلدونمی (تو گل گلدان منی)

همیشه تو همزوونمی (نام تو همیشه ورد زبان من است)

کی تونم دل د تو بکنم (نمی توانم دل از تو بردازم)

ریشه زیه مین جونم (نام تو ریشه در میان جانم زده است)

مه بلبلی بی همزوونم (من بلبل بی همزبانم)

ای گل امشو بو و میمونم (ای گل تو امشب مهمان من باش)

هی چی نو داری تا سحر (همچون چراغ شب تار منی تا سحر)

دورت بگردم سین بوحونم (دورت بگردم و برایت بخوانم)

مه سرمست عشق پاکتم (من سرمست عشق پاک توام)

تو خوت دونی مه هلاکتم (خودت می دانی که من فدای توام)

پاته بنی وه سر چشم (پایت را بر سر چشم من بگذار)

تو آسمونی مه خاکتم (تو آسمانی و من خاک تو هستم)

Loading the player...