گیلاس

برای کشیدن گیلاس ابتدا یک دایره می کشیم سپس دوتا بیضی به آن اضافه می کنیم و همین شکل را دوباره تکرار می کنیم.

یک عدد هشت بزرگ و دوتا مستطیل باریک کشیده و با دوتا مثلث برای گلبرگ های آن نقاشی را تمام می کنیم. سپس گیلاس نقاشی شده را رنگ آمیزی می کنیم.

Loading the player...