یه مسجد میون دوتا مثلث اسیره

به تبعیت از رهبر معظم انقلاب «روز قدس» همه می آییم.